phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

jesenné upratovanie pre rodinné domy

O Z N A M

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 a ak to dovolia epidemiologické podmienky jesenné upratovanie bude pre rodinné domy prebiehať nasledovne:

Pre rodinné domy budú od 16.11.2020 na vybrané ulice pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia mesta, ktorí sa preukážu občianskym preukazom ukladať zvlášť  objemný odpad a zvlášť BIO odpad.

VKK budú pristavené podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke mesta, ako aj na úradnej tabuli.

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali do týchto kontajnerov a nevykladali ho pred rodinné domy.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že odpad vyložený mimo termínu alebo uložený mimo VKK nebude odvezený .

Zakazuje sa vykladať odpad na verejných priestranstvách, pred rodinné domy a ku kontajnerom pri obytných domoch !!!

Počas celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný  odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) - kontakt : 035/6424 282.

Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy môžu občania odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č.  035/6414 305.