phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Referencie

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. vznikla 1.9.1993 s názvom Branos s.r.o. Je to spoločnosť so zahraničnou účasťou a to rakúskou firmou BRANTNER Walter GmbH Krems. Táto rakúska firma pôsobí na Slovensku vo viacerých mestách.

Sesterské firmy našej spoločnosti sú:

 • Brantner Fatra s.r.o. Martin
 • komunálne a odpadové hospodárstvo a prevádzkovanie skládky Martin - Kalnô
 • Brantner Soba s.r.o.
 • odpadové hospodárstvo a prevádzkovanie skládky Senec
 • Brantner Nova s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo a prevádzkovanie skládky Kudelník II.
 • Brantner Poprad s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo
 • Brantner Lučenec s.r.o.
 • skládka odpadov
 • Brantner Kolta s.r.o.
 • skládka odpadov
 • ROZEKO s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo, prevádzkovanie skládky
 • Brantner Revúca s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo
 • BRANTNER Rimavská sobota s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo
 • Brantner Korompachy s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo
 • BRANTNER Slovakia s.r.o.+prevádzka Myjava
 • komunálne a odpadové hospodárstvo
 • Terrasystems, s.r.o.
 • nakladanie s inými ako nebezpečnými odpadmi a poradenská činnosť v oblasti alternatívneho zásobovanie teplom a energiou
 • KB Paper s.r.o.
 • triedenie a lisovanie odpadov
 • Altgas s.r.o.
 • výroba atlternatívneho paliva z ostatného odpadu
 • VEPOS - SKALICA s.r.o.
 • komunálne a odpadové hospodárstvo, prevádzkovanie skládky
 • Garáže Martin a.s.
 • správa objektu hromadných garaží, prenájom nebytových priestorov
 • Garáže Žilina a.s.
 • správa objektu hromadných garaží, prenájom nebytových priestorov
 • Cestovné Centrum Brantner s.r.o.
 • cetovná kancelária

Od začiatku svojej činnosti spoločnosť Brantner Nové Zámky s. r.o. prevzala na seba vykonávanie prác a služieb, ktoré pre Mesto Nové Zámky zabezpečovali Technické služby mesta. Prioritné sú teda verejnoprospešné práce a služby spolu s vykonávaním aj iných prác, či už pri ochrane životného prostredia, rekonštrukčných a opravárenských prác a služby pre obyvateľstvo.

 • Jednou z hlavných činností komplexu udržiavania a ochrany životného prostredia je zabezpečovanie zberu a odvozu komunálneho odpadu od obyvateľov, bytových organizácií a ostatných podnikateľských subjektov. Tento sa okrem samotného mesta Nové Zámky postupne zabezpečuje našou spoločnosťou aj v okolitých viac ako 50 obciach.
 • V obciach zabezpečujeme aj separovaný zber odpadu. Spolu je táto služba vrátane mesta Nové Zámky poskytovaná cca pre 120 tisíc obyvateľov.
 • Vývoz odpadu je v Nových Zámkoch zabezpečovaný cez prekládkovú stanicu a odtiaľ sa v rámci efektívnosti prepravy po preložení do veľkokapacitných kontajnerov prenáša vysokotonážnym vozidlom na skládku odpadu firmy BRANTNER Kolta s r.o, ktorá je tiež s účasťou už spomínanej firmy BRANTNER, so sídlom v Kolte.
 • Súčasne s týmto odvozom zabezpečujeme pre Mesto Nové Zámky aj zber a odvoz separovaného odpadu. Dochádza k separácii papierového odpadu, skla, plasty a biologického odpadu. Za týmto účelom sme zriadili pri prekládkovej stanici aj kompostáreň na spracovávanie biologického odpadu a iného vhodného odpadu na kompost. V súčasnosti je separovaný zber odpadu zabezpečený v celom meste Nové Zámky.
 • Špeciálnou činnosťou v rámci likvidácie a odvozu komunálneho odpadu je komplexné zabezpečovanie odvozu a likvidácie komunálneho odpadu v rámci jarných a jesenných smien veľkokapacitnými kontajnermi spojené s dočisťovaním týchto stanovíšť.
 • S verejnoprospešnými prácami v rámci ochrany a udržiavania životného prostredia úzko súvisia aj práce pri čistení mesta. Tieto pozostávajú z pravidelného strojného zametania a polievania mestských komunikácií a priestranstiev. Súčasťou čistenia mesta je i odvoz smetí z malých smetných nádob rozmiestnených po celom území mesta.
 • Z prác charakteru udržovania, opráv a rekonštrukcie zabezpečujeme hlavne údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev. Práce sú zameriavané hlavne na vysprávky výtlkov a prepadov na komunikáciách a chodníkoch, komplexného zabezpečovania opráv a údržby zvislého i vodorovného dopravného značenia. V zimnom období ďalej zabezpečujeme bezpečnú zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev pluhovaním snehu a posypom inertným materiálom. Po ukončení zimného obdobia vykonávame komplexné čistenie komunikácií a chodníkov od nánosov posypového materiálu a uvoľňovaní kanalizačných vpustí. Zimnú údržbu zabezpečujeme okrem mesta Nové Zámky aj v niektorých okolitých obciach a na požiadanie i v niektorých organizáciách na základe objednávky.
 • Veľmi dôležitou činnosťou našej spoločnosti je i zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia na celom území mesta, kde je vybudovaných zhruba 3 800 svetelných bodov. Jedná sa tu o práce pri opravách a údržbe týchto svetelných bodov a rozvádzačov, čo pri značnej prevádzkovej opotrebovanosti nie je ľahká úloha. Súčasne zabezpečujeme i povinné revízie verejného osvetlenia a s tým súvisiace i odstraňovanie zistených nedostatkov a závad. V prípade potreby zabezpečujeme i budovanie nových sietí verejného osvetlenia. Poskytujeme montážne vysokozdvižné plošiny za účelom montáže reklamných pútačov. Všetky uvedené práce na verejnom osvetlení na objednanie zabezpečujeme okrem mesta Nové Zámky i v okolitých obciach prípadne v niektorých organizáciach.
 • Dôležitou činnosťou sú i služby obyvateľom. Jedná sa o práce a služby menšieho charakteru, no potrebné pre dosiahnutie spokojnosti občanov. Je preto dôležité klásť pri ich zabezpečovaní dôraz na kvalitu ich vykonávania. Naša firma zabezpečuje komplexné prevádzkovanie mestského trhoviska / prenájom stolov a priestranstiev obyvateľom, čistota a údržba na trhovisku atď./, komplexné cintorínske a pohrebné služby, vrátane udržby a čistoty cintorína a Domu smútku s odvozom smetí z cintorína pomocou kontajnerov, starostlivosť o zeleň v cintoríne /kosenie a čistenie zelených plôch, vyhrabávanie a odvoz lístia, zalievanie výsadby a starostlivosť o vojenské hroby /.
 • Z ostatných služieb vykonávame príležitostnú nákladnú prepravu, prepravu osôb mikrobusom, sprostredkovanie a montáž reklamných pútačov, vyvesovanie transparentov a výzdobu mesta, poskytovanie kontajnerov aj s odvozom odpadov, zemné a stavebné práce špeciálnymi strojmi a mechanizmami.
 • Zároveň Vás ubezpečujeme, že naša firma pristupuje k riešeniu problematiky verejnoprospešných prác a služieb ako i ochrany životného prostredia na profesionálnej úrovni a s vysokou zodpovednosťou, s dôrazom na perspektívne skvalitňovanie svojej ďalšej činnosti.