phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Vízia spoločnosti

Našou činnosťou sa chceme podieľať na tom, aby sme prostredníctvom našich spokojných zákazníkov a osvetou a starostlivosťou o životné prostredie prispievali k zlepšeniu kvality života nás všetkých

Projekty, ktoré robíme aby sme boli lepší

Separovaný zber komodít

Naša spoločnosť si uvedomuje, aké dôležité je triediť všetky zložky odpadu, aby ich bolo možné ďalej spracovávať a šetriť tak surovinové zdroje, znižovať množstvo odpadu určené na spaľovanie alebo skladovanie na smetisku, a brániť tak znečisteniu ovzdušia

Implementácia spoločnosti

Tak ako jednotlivci, každá organizácia, firma alebo značka má svoju vlastnú identitu. Výrazná identita odlišuje firmu od svojich konkurentov, pomáha prezentovať silný obraz firmy alebo služby. Tiež umožňuje zákazníkom, dodávateľom a samozrejme zamestnancom rozoznať, chápať a jasne opísať svoju organizáciu, tvorí súčasť goodwilu (hodnoty mena) firmy. Preto sa naša spoločnosť rozhodla investovať do komplexnej identity spoločnosti, označenia sídla spoločnosti, jednotné označenie vozidiel, smetných nádob a kontajnerov, oblečenia pracovníkov.

Skvalitnenie prevádzky vozového parku

Cieľom projektu je zaviesť taký systém riadenia, evidencie a kontroly motorových vozidiel, aby sa predišlo nedorozumeniam pri fakturácii jednotlivých vykonaných prác klientovi. Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na spokojnosť svojich klientov a preto sa snaží čo najviac zoptimalizovať a zefektívniť činnosť vozového parku, aby mohla následne svojim klientom ponúknuť čo najprijateľnejšie ceny.

Certifikát manažérstva kvality a manažérstva environmentu

Spoločnosť Brantner Walter GmbH pôsobí prostredníctvom svojich spoločností na slovenskom trhu už viac ako desať rokov. Spoločník, Brantner Walter GmbH, sa rozhodol pre zavedenia systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažérstva v rámci skupiny BRANTNER na Slovensku.

Materská spoločnosť Brantner Walter GmbH je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality a certifikátu systému environmentálneho manažérstva od roku 2001.

Hlavným zámerom je byť úspešným uchádzačom vo verejných súťažiach, v ktorých patrí medzi podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní aj predloženie certifikátu riadenia kvality.

V roku 2010 spoločnosť úspešne absolvovala druhý recertifikačný audit, čím obhájila plnenie noriem a stala sa tak opätovne držiteľom certifikátu :
- Systému riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009
- Systému riadenia environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005

Systém riadenia kvality a environmentálneho manažérstva je v spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. postavený na týchto zásadách:

 • zameranie sa na súčasné a potencionálne potreby našich zákazníkov
 • podpora ochrany a prevencie znečisťovania životného prostredia našou spoločnosťou
 • zlepšovanie efektívnosti a účinnosti všetkých procesov v spoločnosti, najdôležitejších faktorov, ktoré majú význam pre zavedenie systému manažmentu kvality v podniku:
  • vyššia spokojnosť zákazníkov
  • získanie konkurenčných výhod
  • zlepšenie kvality poskytovania vlastných služieb
  • skvalitnenie vlastnej prevádzky
  • zvýšenie produktivity