phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Komunálny odpad

Jedným zo strategických cieľov spoločnosti je rozvoj spolupráce s mestami a obcami na území Novozámockého regiónu a okolitých regiónov. Hlavnou činnosťou komplexu udržiavania a ochrany životného prostredia je zabezpečovanie zberu a odvozu tuhého komunálneho odpadu cca pre 100 tisíc obyvateľov mesta Nové Zámky a obcí v okresoch Nové Zámky, Levice, Šaľa a Komárno. Na území obcí sú rozmiestnené 110 l, 120 l a 240 l nádoby a v meste aj 1100 l kontajnery a malé smetné nádoby.

Spoločnosť využíva pri zbere tuhého komunálneho odpadu celkom šesť skládok TKO a prekládkovú stanicu v meste. Najviac je využívaná skládka v obci Kolta, kde sa zváža prevažná časť obcí.

Naše služby sú zamerané hlavne na:

  • Komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi. Vývoz odpadu je v Nových Zámkoch zabezpečovaný cez prekládkovú stanicu a odtiaľ v rámci efektívnosti prepravy po preložení do veľkokapacitných kontajnerov veľkotonážnym vozidlom na skládku odpadu v Kolte.
  • Odvoz malých smetných nádob v meste, pravidelná revízia nádob
  • Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na základe objednávky
  • Predaj a prenájom kontajnerov, nádob na odpad

Špeciálnou činnosťou pre mestá a obce v rámci likvidácie a odvozu komunálneho odpadu je komplexné zabezpečovanie:

  • zber objemového odpadu rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov
  • služieb spojených s jarným a jesenným upratovaním veľkokapacitnými kontajnermi v trvaní 4-6 týždňov. Do týchto kontajnerov bude možné v uvedenom období ukladať objemný odpad z vašich domácností resp. odpad zo záhrad bezplatne
  • dočisťovanie stanovíšť
  • odstraňovanie divokých / čiernych / skládok na základe objednávky
  • upratovanie po športových a kultúrnych akciách na základe objednávky