phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Odbor legislatívy

Investície:

  • vydávanie stanovísk k projektovým dokumentáciám v zmysle stavebného zákona
  • vyjadrenie sa k projektovaniu verejného osvetlenia
  • vyjadrenie sa k umiestneniu smetných stanovíšť pri objektoch a stavbách

V zmysle stavebného zákona je naša spoločnosť účastníkom konania /územného, resp. stavebného / z titulu správcovstva podzemných inžinierskych sietí káblového a vzdušného rozvodu verejného osvetlenia

Žiadosť s projektovou dokumentáciou je možné zaslať poštou na adresu spoločnosti, alebo podať osobne v podateľni spoločnosti v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. Vyjadrenia sa poskytujú písomne do 15 dní od obdržania žiadosti.

PO, BOZP
spracovanie energií
legislatíva odpadového hospodárstva
uzatváranie odberateľsko – dodávateľských zmlúv

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
brantnernz@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.