phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Odbor legislatívy

Investície:

  • vydávanie stanovísk k projektovým dokumentáciám v zmysle stavebného zákona
  • vyjadrenie sa k projektovaniu verejného osvetlenia
  • vyjadrenie sa k umiestneniu smetných stanovíšť pri objektoch a stavbách

V zmysle stavebného zákona je naša spoločnosť účastníkom konania /územného, resp. stavebného / z titulu správcovstva podzemných inžinierskych sietí káblového a vzdušného rozvodu verejného osvetlenia

Žiadosť s projektovou dokumentáciou je možné zaslať poštou na adresu spoločnosti, alebo podať osobne v podateľni spoločnosti v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. Vyjadrenia sa poskytujú písomne do 15 dní od obdržania žiadosti.

PO, BOZP
spracovanie energií
legislatíva odpadového hospodárstva
uzatváranie odberateľsko – dodávateľských zmlúv