phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Separované zložky odpadu

SKLO

Sklo je jednou zložkou separovaného odpadu. Kontajner určený na sklo je označený zelenou farbou a vrecia majú zelenú farbu.

Patrí sem:

 • predmety a črepy z bieleho a farebného skla
 • fľaše od nápojov
 • fľaše od zaváranín
 • sklenené nádoby z kozmetiky
 • rozbité tabuľové sklo

V žiadnom prípade sem nepatrí tabuľové sklo s drôteným výpletom, zrkadlá, naplnené fľaše, žiarivky, auto sklá...

PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ OBALY

Všetky tieto materiály tvoria ďalšie zložky separovaného odpadu. Naša spoločnosť sa v súčinnosti s mestom, obcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov pôsobiacich v našom regióne dohodla na systéme zberu týchto materiálov zo žltých kontajnerov respektíve žltých vriec. Od 1.7.2016 kedy vstúpil do praxe nový zákon o odpadoch môžu občania vhadzovať všetky tieto materiály spoločne do jedného žltého kontajnera alebo vreca. Následne putujú na triediacu linku kde sú rozdelené na niekoľko komodít.

Patrí sem:

 • prázdne fľaše od nápojov
 • plastové a mikroténové vrecká
 • baliace fólie
 • obaly z pracích a čistiacich prostriedkov
 • plechovky od nápojov
 • konzervy od potravín
 • kompozitné obaly (tzv. tetrapaky) od mlieka,džúsov a iných potravín

Nepatrí sem: znečistené obaly so zvyškami potravín, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb atd.

PAPIER

Papier je jednou zo zložiek separovaného odpadu. Kontajner určený na papier je rozlíšený modrou farbou a vrecia sú tiež modrej farby. Z papierového odpadu je nutné pred vhodením do kontajneru odstrániť kovové spony.

Patrí sem:

 • noviny
 • časopisy
 • kancelársky papier
 • reklamné letáky
 • knihy
 • zošity
 • krabice
 • papierová lepenka
 • kartón

V žiadnom prípade sem nepatrí: znečistený a mastný papier, fólia, celofán, obaly na vajíčka, tetrapaky, použité plienky, použité papierové utierky...

BIOLOGICKÝ ODPAD

Za biologicky rozložiteľný odpad sa považuje odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti.

Patrí sem:

 • tráva
 • konáre zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm
 • kvety
 • lístie
 • zelenina
 • ovocie
 • šupky z čistenia ovocia a zeleniny
 • zvyšky kávy a čaju

Kontajner na túto zložku odpadu je hnedej farby. Občania mesta Nové Zámky môžu biologický odpad zdarma odovzdať osobne na našej prekládkovej stanici na Považskej ulici. Podmienkou je aby sa občan mesta preukázal občianskym preukazom. 

V žiadnom prípade sem nepatrí: vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, stavebný odpad, komunálny odpad a ani bio odpad v plastovom vreci.