phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Technické služby

Z prác charakteru udržovania, opráv a rekonštrukcie zabezpečujeme hlavne údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev. Práce sú zameriavané hlavne na vysprávky výtlkov a prepadov na komunikáciách a chodníkoch, komplexného zabezpečovania opráv a údržby zvislého i vodorovného dopravného značenia. V zimnom období zabezpečujeme bezpečnú zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev pluhovaním snehu a posypom inertným materiálom. Po ukončení zimného obdobia vykonávame komplexné čistenie komunikácií a chodníkov od nánosov posypového materiálu a uvoľňovaní kanalizačných vpustí. Zimnú údržbu zabezpečujeme okrem mesta Nové Zámky aj na požiadanie i v niektorých organizáciách na základe objednávky. Budovanie nových komunikácií a chodníkov. Rekultivácií smetiska, divých skládok. 


Zabezpečujeme kompletnú dopravu vozidlami a práce mechanizmami: MB Axor - sklápač, Peugeot Boxer - valník, Iveco Daily – sklápač, Multicar M26 - sklápač, Multicar M27 - reťazový nakladač na 1,4mᵌ kontajnery, traktor s prívesom, Terex – rýpadlo nakladač a búracie kladivo, Novotný B961 – šmykom riadený nakladač, vibračný valec, vibračná doska, vibračné dusadlo, rezač asfaltu, Linelazer 5900 – prístroj na maľovanie vodorovných dopravných značení.

Živičné práce

 • ručná pokládka živičných kobercov
 • vrátane búrania a rezania živičných krytov a podkladov s odvozom vybúraných hmôt na skládku
 • opravy výtlkov
 • živičnými materiálmi

Zrezávanie krajníc a profilovanie príklopov

Dlaždičské práce

 • dlažba z nového materiálu
 • kladenie melioračných tvárnic, osadenie obrub, vykonanie potrebných zemných prác, úpravy podkladu, odvoz vybúraného materiálu.
 • zriadenie štrkových podkladov a krytov chodníkov
 • živičná zálivka
 • vysprávka povrchu

Zvislé dopravné značenie

 • dopravno-inžinierske opatrenia
 • poradenská, konzultačná a projektová činnosť dopravno-inžinierske opatrenia vrátane prejednania s Políciou SR a príslušnou štátnou správou, realizácia dočasného dopravného značenia na pozemných komunikáciách
 • osadzovanie dopravných značiek
 • všetky rozmery na stĺpiky, stĺpy a konzoly
 • osadzovanie informačních tabulí
 • všetky rozmery
 • nátery stĺpov a konštrukcií dopravných značiek
 • nové aj obnovovanie starých

Vodorovné dopravné značenie

 • jednozložkové dopravné značenie
 • bielou, žltou a modrou farbou, strojom alebo ručne
 • dvojzložkové dopravné značenie
 • vodorovné značenie termoplast

Bežná údržba dopravno - bezpečnostného zariadenia

 • zábradlie
 • montáž zábradlí , opravy a nátery všetkých druhov zábradlí
 • údržba zrkadiel
 • výmena rozbitého zrkadla vrátane materiálu a nového zrkadla

Zimná služba

 • strojné pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
 • strojný posyp komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
 • dočisťovanie neprístupných miest
 • odvoz snehu
 • uskladnenie posypového materiálu

čistenie komunikácií a plôch

 • zametanie