phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Tržnica

Dôležitou činnosťou našej spoločnosti sú i služby obyvateľom. Jedná sa o práce a služby menšieho charakteru, no potrebné pre dosiahnutie spokojnosti občanov. Je preto dôležité klásť pri ich zabezpečovaní dôraz na kvalitu ich vykonávania. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné prevádzkovanie trhoviska, prenájom stolov a priestranstiev obyvateľom, čistotu a údržbu trhoviska.

 • Čas predaja na trhovisku a prevádzkový čas je:
 • Utorok – Piatok: 5:00 hod. – 18:00 hod.
 • Sobota: 6:00 hod. – 14:00 hod.

; V tomto čase je zohľadnené pre predávajúcich aj prísun a rozloženie tovaru na stoloch a po ukončení predaja i jeho zbalenie a odvoz.

Tradičnými trhovými dňami sú utorok, piatok a sobota.

Základné info:

Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby

 • fyzické a právnické osoby, ktoré preukázali odbornú spôsobilosť, prípadne zdravotnú spôsobilosť v zmysle §21 a 22 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 79/1977 Z.z.
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
 • občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti
 • povolenie na používanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu
 • zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
 • pri predaji húb doklad o ich znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí
 • doklad o nadobudnutí tovaru okrem vlastných použitých výrobkov
 • autorizačnú inšpekčnú knihu

Prenajímanie trhových miest

 • stánky s trvalým stanovišťom sa dávajú do prenájmu na časovo neobmedzené obdobie s celoročnou prevádzkou, na základe uzatvorenej zmluvy
 • predajné stoly sa dávajú do prenájmu na obdobie jedného kalendárneho roka, na základe stanoveného nájomného za prenajaté obdobie. Stoly sa označia ako „predané“ a nájomcovia majú prednostné právo za denný poplatok použiť tento stôl na predaj svojho tovaru
 • stoly, ktoré nie sú dané do prenájmu, je možné využiť na denný predaj pre predávajúcich za denný poplatok

Poplatky za zmluvný prenájom trhových stolov

Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH

 • poplatok za zmluvný prenájom celého stola na obdobie 1 roka pre stoly na predaj kvetov (rezaných,črepníkových,umelých),vencov a ikebán 232,36 € / 7 000,00 Sk / rok
 • poplatok za zmluvný prenájom ½ stola na obdobie 1 roka pre stoly na predaj kvetov (rezaných,črepníkových,umelých),vencov a ikebán 116,18 € / 3 500,00 Sk / rok
 • poplatok za zmluvný prenájom celého stola na obdobie 1 roka pre stoly na predaj ovocia, zeleniny a potravinárskych výrobkov 152,69 € / 4 600,00 Sk / rok
 • poplatok za zmluvný prenájom ½ stola na obdobie 1 roka pre stoly na predaj ovocia, zeleniny a potravinárskych výrobkov 76,35 € / 2 300,00 Sk / rok
 • prenájom drevených stánkov zmluvne
 • prenájom pozemku pod stánkom zmluvne

Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH

 • poplatok za použitie verejného WC - bezplatne
 • poplatok za použitie umývadla vo WC - bezplatne
 • za jedno vedro vody 0,53 € / 16,00 Sk
 • za jednu 2 lit. fľašu vody 0,17 € / 5,00 Sk
 • za použitie priestoru na skúšanie (pred zrkadlom) 0,20 € / 6,00 Sk
 • za odloženie bicykla v priestore trhoviska 0,10 € / 3,00 Sk

Predaj nádob na odpad

V prípade záujmu si môžete v prevádzkových hodinách v areáli Tržnice Brantner, Nám. Slobody, Nové Zámky, zakúpiť plastové nádoby a vrecia na odpad.

Po predložení pokladničného dokladu, si plastové nádoby na odpad môžete prevziať v sídle spoločnosti Brantner, Viničná 23, Nové Zámky.

V prípade nahlásenia miesta doručenia v meste Nové Zámky priamo pri kúpe nádoby, Vám môže byť nádoba doručená pri rozvoze nádob, v termíne určenom predávajúcim. Podmienkou je osobné prevzatie nádoby na Vami určenom mieste dodania.

Cenník služieb 

UPOZORNENIE: Cena za predaj nádoby nezahŕňa poplatky a služby za vyprázdňovanie nádoby.