phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Pre deti

Separujte s myšiakom

Čo znamená separovať?

Separovať znamená vytriediť odpad do oddelených nádob, aby bolo možné ďalej spracovať suroviny v týchto nádobách. Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a nanovo sa spracováva.

Ako separovať?

Separujeme tak, že odpady vhadzujeme do príslušného kontajnera. Je vemi dôležité, aby sme odpad nepomiešali, pretože sa nám znehodnotí všetok odpad v tejto nádobe.

Prečo separovať?

Pretože ušetríme množstvo surovinových zdrojov, znižujeme množstvo odpadu určené na spaľovanie alebo skladovanie na smetisku, a zabraujeme tak znečisteniu ovzdušia. Smetiská sa rýchlo zaplnia a stávajú sa časovanou bombou, a spaľovňa, tá nás odpadu celkom nezbaví, len sa zníži objem odpadu, a to tak, že sa odpad po spálení zmení na jedovatú škváru.

PAPIER

( modrý kontajner, modré vrece )

áno:
noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, zošity, knihy bez dosiek, listy, kancelársky papier, papierové sáčky, kartónové obaly
nie:
umelohmotné obaly, vrstvené obaly, obaly na mlieko a nápoje, kopírovací papier, lakovaný a voskový papier, znečistený a mastný papier, použité papierové plienky a hygienické potreby

SKLO

( zelený kontajner, zelené a čierne vrecia )

áno
predmety a črepy z bieleho a farebného skla /hnedé a zelené fľaše/, fľaše od nápojov bez uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, tabuľové sklo, všetko muší by opláchnuté od nečistôt
nie
nevypláchnuté a mastné sklo, vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika /taniere, šálky.../, zrkadlá, drôtované sklo

BIOLOGICKÝ ODPAD

( hnedý kontajner )

áno
drobné konáre, vysušenú trávu, lístie, šupky zo zemiakov, zbytky ovocia a zeleniny, piliny...
nie
varené ovocie, mliečne vrecká a krabice, farebný tlačený papier, vlasy, vrecká vysávačov s obsahom, výkaly mačiek a psov, fekálie, popol, fólie, sklo, kov, textílie...

KOMUNÁLNY ODPAD

( sivý kontajner )

áno
predmety , ktoré nie je možné zatriediť do farebných kontajnerov.
nie
odpad, ktorý vieme vhodiť do zeleného, modrého, žltého alebo hnedého kontajnera

Pravek

Prvá zmienka o skládke odpadov pochádza z doby kamennej, keď na území dnešného Nórska sa nachádzala hromada odpadu z kostí, črepov, kože, opracovaného kameňa a popola. Bola dlhá približne 320 m, široká 65 m a vysoká takmer 8 m. Zmenou spôsobu života /poľnohospodárstvo, chov dobytka/ sa tvoril nový druh odpadu: hnoj, trus, koža, perie, zvyšky potravy a rastlín

Starovek

Rozvoj stavebníctva, baníctva, dopravy, mechanizačných prostriedkov, umenia a kultúry prinášal so sebou aj potrebu nakladania s odpadom vznikajúcim pri týchto činnostiach. Niektoré antické mestá Grécka mali odvodovací systém, do ktorého boli odvodované splašky z domov. Veľké jamy nájdené pri archeologických výskumoch slúžili ako skládky, kde sa ukladal pevný odpad zo stavieb, odpad z priemyselnej a ponohospodárskej činnosti, akou bolo bankovníctvo a odpad z dopravy. V Ríme verejné toalety boli napojené na verejnú kanalizačnú sieť. Mestská služba vynášala odpad v hlinených nádobách na miesta na to určené.

Stredovek

Zaznamenal krok dozadu. V stredovekých hradoch neexistovali miesta na ukladanie odpadov zo zvyškov potravy, stavebnej a technickej činnosti, neexistovala kanalizačná sieť, ktorá by splašky odstránila spred obydlí. V stredovekých mestách vyhadzovali odpady priamo na ulicu, následkom čoho boli epidémie, ako cholera a mor.

Novovek

V 19. storočí Róbert Koch dokázal súvislosť medzi chorobami a hygienickými pomermi. Znova boli objavené odvodovacie kanály, kanalizačná sieť a toalety s vodným splachovaním. Odvoz odpadov riadili mestá prostredníctvom súkromných spoločností. Rozvojom chemického priemyslu, hutníctva, nových technológií v stavebníctve, atómovej energie vzniká problém s priemyselným odpadom. Spotrebný priemysel začal produkovať na jedno použitie a najrozlinejšie obaly.

Viete že...

Žuvačka sa rozpadne za 5 rokov
Plechovka sa rozpadne za 50 rokov
Ohryzok z jablka za 2 mesiace
Plastová nádoba a fľaša za 100-1000 rokov
Papierová vreckovka a servítka za 3 mesiace
Igelitka a sáčok za 100-1000 rokov
Časopisy a noviny za 4-12 mesiacov
Telefónna karta za 1000 rokov