phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Kohézny fond

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2022-77/04, ktorého predmetom mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov v Centre odpadového hospodárstva v dotknutom území.

Za týmto účelom bude vybudovaný nový areál Centra odpadového hospodárstva v Nových Zámkoch, ktorý bude vybavený manipulačnou technikou, veľkokapacitnými kontajnermi a plne automatizovanou linkou na MBÚ – Optická triediaca linka.

V rámci obsluhovaného územia dôjde k vytvoreniu vhodných predpokladov pre rozšírenie recyklácie a stabilizácie existujúcich komunálnych odpadov a ich opätovné využitie. 

Očakávame, že realizáciou  projektu dosiahneme plnenie nasledovných merateľných ukazovateľov:

  • P0089 - Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov:  22 520,43 t/rok.
  • P0703 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov:  40 000,00 t/rok
icon
Kohézny fond
PDF, 113.05 kB