phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Stavebný odpad

Stavebné odpady vznikajú v dôsledku stavebných a zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Stavebný odpad je materiálovo aj tvarovo rôznorodý. Do stavebného odpadu patrí napríklad: betón, dlaždice, tehly, obkladačky, zemina, drevo, kamenivo.. Stavebný odpad môže obsahovať aj časti nebezpečného odpad: izolačné a stavebné materiály obsahujúce azbest a ortuť, bitúmenové zmesi s obsahom dechtu. Likvidácia a zneškodnenie nebezpečného odpadu sa riadi osobitými predpismi platnými pre NO.

Tento odpad je taktiež možné zlikvidovať formou objednávky veľkokapacitných kontajnerov.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
brantnernz@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.