phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže „Športujeme v čistom prostredí“

Usporiadateľom súťaže s názvom „Športujeme v čistom prostredí“ (ďalej len „súťaž“) je:

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o.
so sídlom Viničná 23, 94064, Nové Zámky IČO: 31440291
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
odd.: Sro,vl.č.:540/N, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „organizátor
alebo „spoločnosť Brantner Nové Zámky“).

 

Spoločnosť Brantner Nové Zámky je spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky zabezpečuje komplexné služby odpadového hospodárstva pre viac ako 550 000 obyvateľov a 2000 firemných zákazníkov, zabezpečuje letnú a zimnú údržbu komunikácií, zodpovedá za starostlivosť o verejnú zeleň a zároveň dohliada na modernizáciu verejného osvetlenia.

 

1. Termín konania súťaže

 

Súťaž prebieha v čase od 4.4.2022 (00:00:00) do 12.6.2022 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území okres Nové Zámky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia a zapojenia na zvýšenie triedenia druhotných surovín a propagácia spoločnosti Brantner Nové Zámky a futbalového klubu Futbalový klub mesta Nové Zámky.

 

Súťaž bude rozdelená do dvadsiatich súťažných kôl, ktoré prebehnú v nasledovných termínoch:

  • 1. súťažné kolo v termíne od 04.04.2022 (00:00:00) do 10.04.2022 (23:59:59),
  • 2. súťažné kolo v termíne od 11.04.2022 (00:00:00) do 17.04.2022 (23:59:59),
  • 3. súťažné kolo v termíne od 18.04.2022 (00:00:00) do 24.04.2022 (23:59:59),
  • 4. súťažné kolo v termíne od 25.04.2022 (00:00:00) do 01.05.2022 (23:59:59),
  • 5. súťažné kolo v termíne od 02.05.2022 (00:00:00) do 08.05.2022 (23:59:59),
  • 6. súťažné kolo v termíne od 09.05.2022 (00:00:00) do 15.05.2022 (23:59:59),
  • 7. súťažné kolo v termíne od 18.05.2022 (00:00:00) do 22.05.2022 (23:59:59),
  • 8. súťažné kolo v termíne od 23.05.2022 (00:00:00) do 29.05.2022 (23:59:59),
  • 9. súťažné kolo v termíne od 30.05.2022 (00:00:00) do 05.06.2022 (23:59:59),
  • 10. súťažné kolo v termíne od 06.06.2022 (00:00:00) do 12.06.2022 (23:59:59),

 

2. Účasť v súťaži

 

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba vo veku do 15 rokov so svojim rodičom alebo osobou zodpovednou za jej výchovu. Na právne úkony ho zastupuje osoba plne spôsobilá na právne úkony, s adresou doručovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Svojou účasťou účastník akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, podmienky súťaže. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená. Zamestnanci spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o., ako aj ich rodinní príslušníci v priamej línii, súrodenci a manžel/manželka/partner, sú z účasti vylúčení.

 

Platným zapojením sa účastníka do súťaže znamená, že účastník súťaže vyplní formulár na webovej stránke spoločnosti http://brantnernz.sk/sk/sutazne-otazky. Každý účastník súťaže, ktorý sa platne zapojí počas času trvania súťaže do súťaže, bude zaradený do žrebovania o výhry v zmysle článku 3 týchto pravidiel.

 

Účastník súťaže sa môže platne zapojiť do súťaže počas celého času trvania súťaže aj opakovane.

 

3. Výhry v súťaži a spôsob výberu výhercov

 

-  10 x šiltovka s logom FKM Nové Zámky, futbalová lopta od Brantner Nové Zámky s.r.o. (týždenná výhra)

(týždenná výhra ďalej spolu aj ako „výhra“).

 

4. Spôsob určenia výhercov

 

Zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa v rámci trvania súťaže platne zapoja do súťaže, bude po skončení každého súťažného kola vyžrebovaný výherca jednej hlavnej výhry. Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom vždy po skončení daného súťažného kola. Do žrebovania po každom jednom súťažnom kole budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí správne zodpovedajú otázky na daný týždeň. Správne odpovede budú uverejnené na stránke spoločnosti po skončení súťažného týždňa. Žrebovanie výhercov prebehne po skončení každého jednotlivého súťažného kola a to v priebehu kalendárneho týždňa nasledujúceho po skončení každého jednotlivého súťažného kola, bez prítomnosti verejnosti a so zachovaním princípu náhodného výberu. Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. bude uverejňovať výhercu každého kola. Výherca bude kontaktovaný mailom, ktorý zadal na súťažnej stránke. Ceny sa budú odovzdávať v týždni po ukončení súťažného týždňa. Všetci výhercovia budú zverejnení po každom kole až do skončenia súťaže. Výhercovia budú uvedení na webovej stránke spoločnosti ešte 2 týždne po skončení súťaže.

 

5. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry

 

Po skončení trvania súťaže resp. po skončení trvania príslušného súťažného kola, usporiadateľ vyhodnotí výsledky súťaže a to podľa článku 2. týchto pravidiel a určí výhercu súťaže, ktorý získa výhry a to spôsobom a v súlade s článkom 4. týchto pravidiel (výhercovia).

 

Všetci výhercovia hlavných výhier budú vyrozumení e-mailom alebo telefonicky, a to na kontaktné údaje poskytnuté spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. v zmysle článku 2. týchto pravidiel súťaže. Ak bolo uvedené nesprávne telefónne číslo a/alebo e-mail a z uvedeného dôvodu sa nepodarí s výhercom spojiť, nárok na výhru, ako aj účasť v súťaži, sa bez nároku na akúkoľvek náhradu zrušia. Ak sa účastník neprihlási do 3 dní od vyrozumenia, že sa stal výhercom, prepadá jeho nárok na výhru aj jeho účasť v súťaži a v takom prípade sa určí náhradný výherca, a to spôsobom v zmysle článku 5. týchto pravidiel.

 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.

 

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

 

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.

 

6. Spracovanie osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatných dokumentov Informácia o spracúvaní osobných údajov Súhlas výhercu so spracúvaním fotografií, ktoré sú súčasťou pravidiel súťaže.

 

7. Všeobecné podmienky

 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov, pričom účastníci súťaže nemajú v takom prípade nárok na akúkoľvek náhradu. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

 

Usporiadateľ súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde   z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel súťaže alebo ak usporiadateľ zistí, že u účastníka súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a spôsobom podľa článku 5. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.

 

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

 

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

 

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

 

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na personálnych nástenkách usporiadateľa a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

 

V Nových Zámkoch 15.03.2022                                                                         Brantner Nové Zámky, s.r.o.